Đạo Tràng Không Gian

Nam Mô A Mi Đà Phật. Kính chào quý liên hữu đến với Đạo Tràng Không Gian do PS Ngộ Thông hướng dẫn.


www.daotrangkhonggian.com

Amidaphat, trang web của Dao trang khong gian hien gio la www.daotrangkhonggian.com chung con upload cac bai phap moi nhat cua PS o trang web moi nay. A Mi Da Phat


LỜI KHAI THI CỦA TỔ Ấn Quang Đại Sư:

   Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hoà, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc khó nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp.

   Khi tịnh toạ, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi đứng nằm ngồi ăn mặc, từ sáng đến tối từ tối đến đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn: Hoặc niệm nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối.

   Nếu đã tu trì phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình mà đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp mà đừng để mắt tới hình dạng xấu xa bại hoại.

   Hãy coi mọi người là Bồ Tát mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như những điều kể trên, thì nhất định được sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới

Hãy Sống Trong Thế Giới Biết Ơn
Hãy biết ơn những người khiển trách ta
vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã
vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta
vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
Hãy biết ơn những người đánh đập ta
vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
Hãy biết ơn những người lường gạt ta
vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
Hãy biết ơn những người làm hại ta
vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.
Trích những lời khai thị vàng ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không.

Hãy Sống Trong Thế Giới Biết Ơn

Hãy biết ơn những người khiển trách ta

vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.

Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã

vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.

Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta

vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.

Hãy biết ơn những người đánh đập ta

vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.

Hãy biết ơn những người lường gạt ta

vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.

Hãy biết ơn những người làm hại ta

vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.

Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.

Trích những lời khai thị vàng ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không.